• تائیدیه GMP
  • پروانه تولید مواد موثره دارویی
  • گواهی دانش بنیان
  • گواهی سلامت و ایمنی محیط کار DAS Certification UK September 21, 2018 and DQS GmbH Germany, March 16, 2018
  • گواهی مدیریت محیط زیست DAS Certification UK September 25, 2018 and DQS GmbH Germany, March 16, 2018
  • گواهی مدیریت کیفیت دارو Certification UK September 25, 2018 and DQS GmbH Germany, March 16, 2018
  • گواهی ضمانت کیفیت با شرکت های بزرگ دارو سازی کانادا Apotex Inc., NuPharm Inc.
  • صادرات مواد موثره دارویی به شرکت های بزرگ دارو سازی کانادا Apotex Inc., NuPharm Inc.
  • گواهی ISO 9001 (2015), BS OHSAS 18001 (2007) and ISO 14001 (2015)