• پژوهش و پردازش مهمترین وجه تمایز ارسطو با سایر شرکت های دارویی است. متخصصین این شرکت شامل پرسنل با درجات تحصیلی دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در حوزه های شیمی، علوم دارویی و مهندسی می باشد.
• ارسطو دارای 98 ثبت اختراعات بین المللی و 34 ثبت اختراع امریکا در محصولات جدید، فرایند های جدید و طراحی ماشین آلات جدید تولید می باشد
https://www.Freepatentsonline.com/result.html?sort=relevance&srch=top&query_txt=khashayar+karimian&submit=&patents_us=on&patents_other=on
• ارسطو دارای 115 مقاله علمی با اثر گذاری بالا در جورنال های معتبر بین المللی است.
• ارسطو در سال 1395 برنده جایزه بین المللی خوارزمی گردید.
• ارسطو برنده جایزه فناوری های ارزشمند اتحادیه اروپا در سال 1394 گردید.
• ارسطو در سال 1395 برنده جایزه بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) گردید.
• ارسطو در سال 1396 جایزه ریاست جمهوری در حوزه علمی و فناوری دریافت نمود.
• ارسطو بر اساس نیاز خریداران، مالکیت فکری مورد نظر ایشان را ایجاد می نماید (به ثبت اختراع امریکا مراجعه کنید
US Patent US 2019/0117581 Al, April 25, 201)
• سلامت محیط کار با اندازه گیری occupational exposure limits (OELs) در مراحل مختلف تولید برای تولید مواد موثره دارویی ارسطو انجام شده که بسیار کمتر از حدود مجاز مواد پر خطر بوده و توسط مسئولین سازمان غذا و دارو تائید گردیده. لذا، ارسطو علاوه بر تولید دارو های Category I, II دارای پروانه های تولید مواد موثره دارویی پر خطر Category III-V می باشد.

• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در شورای ملی علوم و مهندسی کانادا (National Science and Engineering Council of Canada): سال 1996
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در شاخه شیمی فرهنگستان علوم ایران: از 1387
• عضویت دانشمند ارشد (Chief Scientific Officer) در هیئت علمی مرکز تحقیقات بیو شیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران : از 1355