شرکت ارسطو از دانش اموختگان دعوت به همکاری می نماید. بخش های مورد نیاز:
• شیمی (الی، تجزیه، شیمی فیزیک)
• .علوم دارویی (آنالیر دارو ها، اقتصاد دارو)
• مهندسی (شیمی، مکانیک، برق -الکترونیک و Power، مهندسی صنایع، طراحی ماشین الات)
• فرم زیر را دانلود و بعد تکمیل به آدرس: hrspecialist@azhandph.com  ایمیل کنید

پرسشنامه استخدامی ارسطو