ارسطو از بدو تاسیس  در سال 1372 بعنوان تولید کننده قرار دادی Contract Manufacturing Organization (CMO) فعال بوده که این فعالیت شامل:

  • تولید قراردادی مواد موثره دارویی Category I, II بر اساس مشخصات خریدار
  • تولید قراردادی مواد موثره دارویی Category III-V بر اساس مشخصات خریدار
  • تولید قراردادی مولکولهای جدید برای مطالعات کلینیکی